Hai Quan Binh Duong
Hôm nay Thứ năm, 31/07/2014 1. Thông tư 13/2014/TT-BTC Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá gia công với thương nhân nước ngoài 2. Hướng dẫn DN khai HQ trên hệ thống VNACCS Tìm Kiếm:
Trang chủ Giới thiệu Văn bản Hỏi đáp Hải Quan Điện Tử Tin tức Góp Ý Kho Ngoại Quan VNACCS/VCIS Tiện ích tra cứu
VĂN BẢN
Văn bản Pháp luật\ Tổng cục Hải quan
Stt Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu/Tóm tắt
1 . 9548/TCHQ-GSQL 30/07/2014 Thực hiện Thông tư 20/2014/TT-BTC
2 . 9547/TB-TCHQ 30/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục Vsip)
3 . 9499/TB-TCHQ 29/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục ST)
4 . 9498/TB-TCHQ 29/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục ST)
5 . 9497/TB-TCHQ 29/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục ST)
6 . 9496/TB-TCHQ 29/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục Vsip)
7 . 9425/TB-TCHQ 28/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục MP)
8 . 9417/TB-TCHQ 28/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục Vsip)
9 . 9441/TCHQ-GSQL 28/07/2014 Vướng mắc khi khai báo hải quan đối với hệ thống VNACCS
10 . 9381/TB-TCHQ 28/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục MP)
11 . 9396/TB-TCHQ 28/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục NKCN)
12 . 9392/TB-TCHQ 28/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục VH)
13 . 9391/TB-TCHQ 28/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục VH)
14 . 9390/TB-TCHQ 28/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục VH)
15 . 9389/TB-TCHQ 28/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục VH)
16 . 9388/TB-TCHQ 28/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục NKCN)
17 . 9385/TB-TCHQ 28/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục MP)
18 . 9328/TB-TCHQ 25/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục KCNST)
19 . 9327/TB-TCHQ 25/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục KCNST)
20 . 9326/TB-TCHQ 25/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục KCNST)
21 . 9325/TB-TCHQ 25/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục KCNST)
22 . 9324/TB-TCHQ 25/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục KCNST)
23 . 9305/TCHQ-GSQL 25/07/2014 Vướng mắc thủ tục hải quan đối với hệ thống VNACCS
24 . 9307/TCHQ-TXNK 25/07/2014 Giá tính thuế quặng XK
25 . 9366/TB-TCHQ 25/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục MP)
26 . 9350/TB-TCHQ 25/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục Vsip)
27 . 9349/TB-TCHQ 25/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục MP)
28 . 9348/TB-TCHQ 25/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục MP)
29 . 9261/TB-TCHQ 24/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục KCN ST)
30 . 9260/TB-TCHQ 24/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục NKCN)
31 . 9259/TB-TCHQ 24/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục MP)
32 . 9258/TB-TCHQ 24/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục MP)
33 . 9257/TB-TCHQ 24/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục MP)
34 . 9256/TB-TCHQ 24/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục MP)
35 . 9240/TB-TCHQ 24/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục MP)
36 . 9239/TB-TCHQ 24/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục MP)
37 . 9236/TB-TCHQ 24/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục Vsip)
38 . 9235/TB-TCHQ 24/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục Vsip)
39 . 9234/TB-TCHQ 24/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục ST)
40 . 9144/TB-TCHQ 23/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục ST)
41 . 9143/TB-TCHQ 23/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục ST)
42 . 9142/TB-TCHQ 23/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục MP)
43 . 9141/TB-TCHQ 23/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục MP)
44 . 9140/TB-TCHQ 23/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục MP)
45 . 9139/TB-TCHQ 23/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục MP)
46 . 9138/TB-TCHQ 23/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục MP)
47 . 9137/TB-TCHQ 23/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục MP)
48 . 9136/TB-TCHQ 23/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục MP)
49 . 9135/TB-TCHQ 23/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục MP)
50 . 9134/TB-TCHQ 23/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục MP)
51 . 9133/TB-TCHQ 23/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục MP)
52 . 9132/TB-TCHQ 23/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục MP)
53 . 9131/TB-TCHQ 23/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục MP)
54 . 9130/TB-TCHQ 23/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục MP)
55 . 9129/TB-TCHQ 23/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục MP)
56 . 9128/TB-TCHQ 23/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục MP)
57 . 9127TB-TCHQ 23/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục MP)
58 . 9126/TB-TCHQ 23/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục MP)
59 . 9089/TCHQ-GSQL 22/07/2014 Thực hiện quy định Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 164/2013/NĐ-CP
60 . 9094/TB-TCHQ 22/07/2014 Thông báo kết quả phân tích, phân loại hàng hóa XK, NK (Chi cục NKCN)
61 . 9093/TB-TCHQ 22/07/2014 Thông báo kết quả phân tích, phân loại hàng hóa XK, NK (Chi cục NKCN)
62 . 9064/TB-TCHQ 22/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục Vsip)
63 . 9059/TB-TCHQ 22/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục Vsip)
64 . 9058/TB-TCHQ 22/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục Vsip)
65 . 9055/TB-TCHQ 22/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục Vsip)
66 . 8945/TB-TCHQ 17/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục MP)
67 . 8944/TB-TCHQ 17/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục MP)
68 . 8943/TB-TCHQ 17/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục MP)
69 . 8942/TB-TCHQ 17/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục MP)
70 . 8941/TB-TCHQ 17/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục MP)
71 . 8935/TB-TCHQ 17/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục Vsip)
72 . 1918/TXNK-PL 17/07/2014 Thông báo mã số phân loại (Chi cục Vsip)
73 . 8953/TCHQ-TXNK 17/07/2014 Phân loại bộ nhông, sên, đĩa xe gắn máy
74 . 1908/TXNK-PL 16/07/2014 Thông báo mã số phân loại (Chi cục MP)
75 . 8892/TB-TCHQ 15/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục Vsip)
76 . 8861/TB-TCHQ 15/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục Vsip)
77 . 8767/TCHQ-TXNK 11/07/2014 Hoàn thuế GTGT nộp thừa
78 . 8784/TB-TCHQ 11/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục Vsip)
79 . 8781/TB-TCHQ 11/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục Vsip)
80 . 8633/TB-TCHQ 10/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục NKCN)
81 . 8632/TB-TCHQ 10/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục NKCN)
82 . 8635/TB-TCHQ 10/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục Vsip)
83 . 8634/TB-TCHQ 10/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục Vsip)
84 . 8629/TB-TCHQ 10/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục Vsip)
85 . 8591/TCHQ-TXNK 09/07/2014 Phân loại mặt hàng dụng cụ dập ghim, đột lỗ
86 . 8525/TB-TCHQ 08/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục MP)
87 . 8502/TB-TCHQ 08/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục NKCN)
88 . 8501/TB-TCHQ 08/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục NKCN)
89 . 8500/TB-TCHQ 08/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục NKCN)
90 . 8499/TB-TCHQ 08/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục NKCN)
91 . 8498/TB-TCHQ 08/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục NKCN)
92 . 8497/TB-TCHQ 08/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục NKCN)
93 . 8496/TB-TCHQ 08/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục NKCN)
94 . 8495/TB-TCHQ 08/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục ST)
95 . 8494/TB-TCHQ 08/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục ST)
96 . 8493/TB-TCHQ 08/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục ST)
97 . 8492/TB-TCHQ 08/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục ST)
98 . 8491/TB-TCHQ 08/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục ST)
99 . 8490/TB-TCHQ 08/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục ST)
100 . 8489/TB-TCHQ 08/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục ST)
101 . 8456/TB-TCHQ 08/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục MP)
102 . 8455/TB-TCHQ 08/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục MP)
103 . 8454/TB-TCHQ 08/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục MP)
104 . 8453/TB-TCHQ 08/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục MP)
105 . 8333/TB-TCHQ 03/07/2014 Thông báo kết quả phân tích phân loại hàng hóa XK, NK ( Chi cục ST)
106 . 8294/TCHQ-GSQL 01/07/2014 Cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu
107 . 8248/TB-TCHQ 01/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục NKCN)
108 . 8247/TB-TCHQ 01/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục NKCN)
109 . 8250/TB-TCHQ 01/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục MP)
110 . 8249/TB-TCHQ 01/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục ST)
111 . 8246/TB-TCHQ 01/07/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục ST)
112 . 8176/TB-TCHQ 30/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục MP)
113 . 8175/TB-TCHQ 30/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục NKCN)
114 . 8174/TB-TCHQ 30/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục NKCN)
115 . 8155/TCHQ-VNACCS 30/06/2014 Khai báo số container đối với hàng hóa xuất khẩu
116 . 880/GSQL-GQ1 27/06/2014 Thực hiện Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN
117 . 8134/TB-TCHQ 27/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục NKCN)
118 . 8133/TB-TCHQ 27/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục NKCN)
119 . 8132/TB-TCHQ 27/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục NKCN)
120 . 8131/TB-TCHQ 27/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục NKCN)
121 . 8130/TB-TCHQ 27/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục NKCN)
122 . 8129/TB-TCHQ. 27/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục NKCN)
123 . 8128/TB-TCHQ. 27/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục NKCN)
124 . 8127/TB-TCHQ 27/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục NKCN)
125 . 8126/TB-TCHQ 27/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục NKCN)
126 . 8125/TB-TCHQ 27/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục NKCN)
127 . 8124/TB-TCHQ 27/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục NKCN)
128 . 8123/TB-TCHQ 27/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục NKCN)
129 . 8122/TB-TCHQ 27/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK ( Chi cục NKCN)
130 . 8121/TB-TCHQ 27/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK ( Chi cục NKCN)
131 . 8120/TB-TCHQ 27/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK ( Chi cục NKCN)
132 . 8105/TB-TCHQ 27/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục MP)
133 . 8093/TB-TCHQ 27/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục MP)
134 . 8092/TB-TCHQ 27/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục MP)
135 . 8091/TB-TCHQ 27/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục MP)
136 . 8090/TB-TCHQ 27/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục MP)
137 . 8089/TB-TCHQ 27/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục MP)
138 . 8088/TB-TCHQ 27/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục MP)
139 . 8087/TB-TCHQ 27/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục MP)
140 . 8086/TB-TCHQ 27/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục MP)
141 . 8085/TB-TCHQ 27/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục MP)
142 . 8084/TB-TCHQ 27/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục MP)
143 . 8083/TB-TCHQ 27/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục MP)
144 . 8082/TB-TCHQ 27/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục MP)
145 . 8079/TB-TCHQ 27/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục NKCN)
146 . 8078/TB-TCHQ 27/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục NKCN)
147 . 8077/TB-TCHQ 27/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục NKCN)
148 . 8071/TB-TCHQ 27/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục Vsip)
149 . 7963/TCHQ-TXNK 26/06/2014 Thu lệ phí hộ các Hiệp hội
150 . 8031/TB-TCHQ 26/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục Vsip)
151 . 8020/TB-TCHQ 26/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục MP)
152 . 8019/TB-TCHQ 26/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục MP)
153 . 8018/TB-TCHQ 26/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục Vsip)
154 . 8017/TB-TCHQ 26/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục MP)
155 . 8010/TB-TCHQ 26/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục NKCN)
156 . 8007/TB-TCHQ 26/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục NKCN)
157 . 8006/TB-TCHQ 26/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục NKCN)
158 . 8005/TB-TCHQ 26/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục NKCN)
159 . 8004/TB-TCHQ 26/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục NKCN)
160 . 8000/TB-TCHQ 26/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục NKCN)
161 . 7999/TB-TCHQ 26/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục NKCN)
162 . 7998/TB-TCHQ 26/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục NKCN)
163 . 7997/TB-TCHQ 26/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục Vsip)
164 . 7996/TB-TCHQ 26/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục MP)
165 . 7995/TB-TCHQ 26/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục MP)
166 . 7961/TCHQ-TXNK 26/06/2014 Phân loại máy biến điện sử dụng điện môi lỏng
167 . 7963/TCHQ-TXNK 26/06/2014 Thu lệ phí hộ các Hiệp hội
168 . 7975/TB-TCHQ 26/06/2014 Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu( Chi cục Vsip)
169 . 7940/TB-TCHQ 25/06/2014 Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu( Chi cục NKCN)
170 . 7939/TB-TCHQ 25/06/2014 Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu( Chi cục NKCN)
171 . 7938/TB-TCHQ 25/06/2014 Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu( Chi cục NKCN)
172 . 7933/TB-TCHQ 25/06/2014 Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu( Chi cục Vsip)
173 . 7929/TB-TCHQ 25/06/2014 Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu( Chi cục Vsip)
174 . 7926/TB-TCHQ 25/06/2014 Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu( Chi cục Vsip)
175 . 7922/TB-TCHQ 25/06/2014 Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu( Chi cục Vsip)
176 . 7921/TB-TCHQ 25/06/2014 Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu( Chi cục MP)
177 . 7903/TB-TCHQ 25/06/2014 Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu( Chi cục NKCN)
178 . 7900/TB-TCHQ 25/06/2014 Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu( Chi cục VH)
179 . 7899/TB-TCHQ 25/06/2014 Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu( Chi cục VH)
180 . 7898/TB-TCHQ 25/06/2014 Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu( Chi cục VH)
181 . 7847/TB-TCHQ 25/06/2014 TB về kết quả phân loại đối với hàng hóa XNK( Chi cục KCN ST)
182 . 7846/TB-TCHQ 25/06/2014 TB về kết quả phân loại đối với hàng hóa XNK( Chi cục KCN ST)
183 . 7845/TB-TCHQ 25/06/2014 TB về kết quả phân loại đối với hàng hóa XNK( Chi cục KCN ST)
184 . 7844/TB-TCHQ 25/06/2014 TB về kết quả phân loại đối với hàng hóa XNK( Chi cục Vsip)
185 . 7826/TB-TCHQ 25/06/2014 TB về kết quả phân loại đối với hàng hóa XNK( Chi cục VH)
186 . 7825/TB-TCHQ 25/06/2014 TB về kết quả phân loại đối với hàng hóa XNK( Chi cục ST)
187 . 7823/TB-TCHQ 25/06/2014 TB về kết quả phân loại đối với hàng hóa XNK( Chi cục NKCN)
188 . 7817/TB-TCHQ 25/06/2014 TB về kết quả phân loại đối với hàng hóa XNK( Chi cục Vsip)
189 . 7797/TB-TCHQ 25/06/2014 TB về kết quả phân loại đối với hàng hóa XNK( Chi cục NKCN)
190 . 7796/TB-TCHQ 25/06/2014 TB về kết quả phân loại đối với hàng hóa XNK( Chi cục NKCN)
191 . 7795/TB-TCHQ 25/06/2014 TB về kết quả phân loại đối với hàng hóa XNK( Chi cục NKCN)
192 . 7723/TCHQ-VNACCS 24/06/2014 In tờ khai và xác nhận hàng qua khu vực giám sát
193 . 8307/BTC-TCHQ 23/06/2014 Phối hợp công tác kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông
194 . 7642/TCHQ-GSQL 23/06/2014 Nhập khẩu diều lướt ván
195 . 7604/TCHQ-TXNK 20/06/2014 Hướng dẫn về PTPL tại Điều 17 TT 128/2010/TT-BTC
196 . 7572/TCHQ-TXNK 20/06/2014 Thu lệ phí thu hộ các Hiệp hội
197 . 7599/TB-TCHQ 20/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục Vsip)
198 . 7596/TB-TCHQ 20/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục ST)
199 . 7604/TCHQ-TXNK 20/06/2014 Hướng dẫn về PTPL tại Điều 17 TT 128/2010/TT-BTC
200 . 7559/TCHQ-GSQL 20/06/2014 Khai báo xuất xứ hàng xăng dầu sau pha chế tại Kho ngoại quan
201 . 7486/TCHQ-TXNK 19/06/2014 Hoàn thuế GTGT hàng NK nộp thừa
202 . 7483/TCHQ-TXNK 19/06/2014 Hoàn thuế GTGT nộp nhầm, nộp thừa
203 . 7480/TB-TCHQ 19/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục Vsip)
204 . 7479/TB-TCHQ 19/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục Vsip)
205 . 7478/TB-TCHQ 19/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục Vsip)
206 . 7476/TB-TCHQ 19/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục Vsip)
207 . 7475/TB-TCHQ 19/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục Vsip)
208 . 7474/TB-TCHQ 19/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục Vsip)
209 . 7473/TB-TCHQ 19/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục Vsip)
210 . 7472/TB-TCHQ 19/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục Vsip)
211 . 7471/TB-TCHQ 19/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục Vsip)
212 . 7470/TB-TCHQ 19/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục Vsip)
213 . 7469/TB-TCHQ 19/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục Vsip)
214 . 7468/TB-TCHQ 19/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục Vsip)
215 . 7467/TB-TCHQ 19/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục Vsip)
216 . 7466/TB-TCHQ 19/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục Vsip)
217 . 7465/TB-TCHQ 19/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục Vsip)
218 . 7464/TB-TCHQ 19/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục Vsip)
219 . 7463/TB-TCHQ 19/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục Vsip)
220 . 7462/TB-TCHQ 19/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục Vsip)
221 . 7461/TB-TCHQ 19/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục Vsip)
222 . 7460/TB-TCHQ 19/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục Vsip)
223 . 7459/TB-TCHQ 19/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục Vsip)
224 . 7458/TB-TCHQ. 19/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục Vsip)
225 . 7457/TB-TCHQ 19/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục Vsip)
226 . 7456/TB-TCHQ 19/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục Vsip)
227 . 7455/TB-TCHQ 19/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục Vsip)
228 . 7454/TB-TCHQ 19/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục Vsip)
229 . 7453/TB-TCHQ 19/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục Vsip)
230 . 7386/TB-TCHQ 18/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục MP)
231 . 7362/TB-TCHQ 18/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục Vsip)
232 . 7357/TB-TCHQ 18/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục VH)
233 . 7253/TCHQ-GSQL 17/06/2014 Thực hiện Điều 9, Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/2/2013 của Ngân hàng Nhà nước
234 . 7350/TB-TCHQ 16/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục NKCN)
235 . 7160/TB-TCHQ 16/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục ST)
236 . 6966/TCHQ-TXNK 13/06/2014 Phân loại mặt hàng cao su
237 . 769/GSQL-TH 13/06/2014 Cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu
238 . 7090/TCHQ-VNACCS 13/06/2014 File đính kèm khai báo điện tử
239 . 7146/TB-TCHQ 13/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu( Chi cục MP)
240 . 7145/TB-TCHQ 13/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu( Chi cục MP)
241 . 7128/TB-TCHQ 13/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu( Chi cục NKCN)
242 . 7101/TB-TCHQ 13/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu( Chi cục NKCN)
243 . 7061/TB-TCHQ 13/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu( Chi cục NKCN)
244 . 7050/TB-TCHQ 13/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu( Chi cục NKCN)
245 . 7043/TB-TCHQ 13/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu( Chi cục VSIP)
246 . 7010/TB-TCHQ 13/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu( Chi cục ST)
247 . 7002/TB-TCHQ 13/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu( Chi cục MP)
248 . 7000/TB-TCHQ 13/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu( Chi cục MP)
249 . 6992/TB-TCHQ 13/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu( Chi cục MP)
250 . 6991/TB-TCHQ 13/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu( Chi cục MP)
251 . 6973/TB-TCHQ 13/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu( Chi cục MP)
252 . 6972/TB-TCHQ 13/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu( Chi cục MP)
253 . 6946/TCHQ-GSQL 12/06/2014 Xác nhận "hàng đã qua khu vực giám sát" trên tờ khai VNACCS
254 . 6930/TCHQ-GSQL 12/06/2014 Sử dụng tờ khai hàng hóa NK theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư 201/2012/TT-BTC
255 . 6900/TCHQ-TXNK 11/06/2014 Thực hiện miễn thuế NK, không thu thuế GTGT
256 . 6863/TB-TCHQ 10/06/2014 Thông báo kết quả PTPL đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục NKCN)
257 . 6843/TCHQ-GSQL 10/06/2014 Tổng hợp, giải đáp vướng mắc tại Thông tư số 139/2013/TT-BTC
258 . 6842/TCHQ-GSQL 10/06/2014 Người khai hải quan đối với hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan
259 . 6833/TCHQ-GSQL 10/06/2014 C/O mẫu JV cấp sau
260 . 6832/TCHQ-GSQL 10/06/2014 Thủ tục hải quan đối với mặt hàng nhựa đường nhập khẩu
261 . 6748/TB-TCHQ 10/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK(Chi cục Vsip)
262 . 6837/TB-TCHQ 10/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK(Chi cục ST)
263 . 683`6/TB-TCHQ 10/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK(Chi cục NKCN)
264 . 6818/TB-TCHQ 10/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK(Chi cục ST)
265 . 6817/TB-TCHQ 10/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK(Chi cục ST)
266 . 6813/TB-TCHQ 10/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK(Chi cục MP)
267 . 6806/TB-TCHQ 10/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK(Chi cục Vsip)
268 . 6754/TB-TCHQ 10/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK(Chi cục Mp)
269 . 6747/TB-TCHQ 10/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK(Chi cục NKCN)
270 . 6687/TCHQ-TXNK 06/06/2014 Vướng mắc lấy mẫu khí hóa lỏng
271 . 6676/TCHQ-GSQL 06/06/2014 Thủ tục hải quan hàng hóa TX - TN
272 . 6678/TCHQ-TXNK 06/06/2014 Hoàn thuế GTGT hàng NK nộp thừa
273 . 6617/TB-TCHQ 05/06/2014 Thông báo kết quả xác định trước mã số
274 . 6636/TB-TCHQ 05/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục Sóng Thần)
275 . 6634/TB-TCHQ 05/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục MP)
276 . 6633/TB-TCHQ 05/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục Sóng Thần)
277 . 6632/TB-TCHQ 05/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục Sóng Thần)
278 . 6631/TB-TCHQ 05/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục Sóng Thần)
279 . 6517/TB-TCHQ 03/06/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục MP)
280 . 6497/TB-TCHQ 03/06/2014 Thông báo kết quả phân tích, phân loại hàng hóa XK, NK ( Chi cục MP)
281 . 6493/TB-TCHQ 03/06/2014 Thông báo kết quả phân tích, phân loại hàng hóa XK, NK ( Chi cục MP)
282 . 6488/TB-TCHQ 03/06/2014 Thông báo kết quả phân tích, phân loại hàng hóa XK, NK ( Chi cục Vsip)
283 . 6487/TB-TCHQ 03/06/2014 Thông báo kết quả phân tích, phân loại hàng hóa XK, NK ( Chi cục Vsip)
284 . 6452/TB-TCHQ 03/06/2014 Thông báo kết quả phân tích, phân loại hàng hóa XK, NK ( Chi cục KCNST)
285 . 6446/TB-TCHQ 03/06/2014 Thông báo kết quả phân tích, phân loại hàng hóa XK, NK ( Chi cục NKCN)
286 . 6417/TB-TCHQ 03/06/2014 Thông báo kết quả phân tích, phân loại hàng hóa XK, NK ( Chi cục MP)
287 . 6416/TB-TCHQ 03/06/2014 Thông báo kết quả phân tích, phân loại hàng hóa XK, NK ( Chi cục MP)
288 . 6409/TB-TCHQ 03/06/2014 Thông báo kết quả phân tích, phân loại hàng hóa XK, NK ( Chi cục Vsip)
289 . 6407/TB-TCHQ 03/06/2014 Thông báo kết quả phân tích, phân loại hàng hóa XK, NK ( Chi cục Vsip)
290 . 6406/TB-TCHQ 03/06/2014 Thông báo kết quả phân tích, phân loại hàng hóa XK, NK ( Chi cục Vsip)
291 . 6396/TB-TCHQ 03/06/2014 Thông báo kết quả phân tích, phân loại hàng hóa XK, NK ( Chi cục MP)
292 . 6350/TCHQ-TXNK 02/06/2014 Xử lý về chính sách và phân loại đối với mặt hàng ghế dùng để chơi đàn piano đã qua sử dụng
293 . 6352/TB-TCHQ 02/06/2014 Thông báo kết quả phân tích, phân loại đối với hàng hóa XK,NK(Chi cục Vsip)
294 . 6271/TB-TCHQ 30/05/2014 Thông báo kết quả phân tích, phân loại hàng hóa XK, NK( Chi cục MP)
295 . 6268/TB-TCHQ 30/05/2014 Thông báo kết quả phân tích, phân loại hàng hóa XK, NK( Chi cục Vsip)
296 . 6267/TB-TCHQ 30/05/2014 Thông báo kết quả phân tích, phân loại hàng hóa XK, NK( Chi cục MP)
297 . 6264/TB-TCHQ 30/05/2014 Thông báo kết quả phân tích, phân loại hàng hóa XK, NK( Chi cục Vsip)
298 . 6259/TB-TCHQ 30/05/2014 Thông báo kết quả phân tích, phân loại hàng hóa XK, NK( Chi cục VH)
299 . 6253/TB-TCHQ 30/05/2014 Thông báo kết quả phân tích, phân loại hàng hóa XK, NK( Chi cục Vsip)
300 . 6227/TB-TCHQ 30/05/2014 Thông báo kết quả phân tích, phân loại hàng hóa XK, NK( Chi cục MP)
301 . 6223/TB-TCHQ 30/05/2014 Thông báo kết quả phân tích, phân loại hàng hóa XK, NK( Chi cục MP)
302 . 6176/TCHQ-TXNK 29/05/2014 Hướng dẫn phân loại mặt hàng Đại táo
303 . 6067/TB-TCHQ 28/05/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK(Chi cục KCNST)
304 . 6058/TB-TCHQ 28/05/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK(Chi cục NKCN)
305 . 6050/TB-TCHQ 28/05/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK(Chi cục Vsip)
306 . 6049/TB-TCHQ 28/05/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK(Chi cục NKCN)
307 . 6045/TB-TCHQ 28/05/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK(Chi cục Vsip)
308 . 6040/TB-TCHQ 28/05/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK(Chi cục Vsip)
309 . 6027/TB-TCHQ 28/05/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK(Chi cục Vsip)
310 . 6025/TB-TCHQ 28/05/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK(Chi cục NKCN)
311 . 6015/TB-TCHQ 28/05/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK(Chi cục MP)
312 . 6014/TB-TCHQ 28/05/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK(Chi cục MP)
313 . 6007/TCHQ-GSQL 28/05/2014 Nhập khẩu mặt hàng thuốc lào Ả rập (Shisha)
314 . 6006/TCHQ-GSQL 28/05/2014 Hướng dẫn xác nhận trên tờ khai VNACCS
315 . 5992/TCHQ-GSQL 27/05/2014 Hóa chất NK kèm theo trang thiết bị y tế là các chất ma túy, tiền chất dùng trong phòng thí nghiệm
316 . 5993/TCHQ-GSQL 27/05/2014 Thanh lý tài sản của DNCX
317 . 5922/TCHQ-VNACCS 26/05/2014 Số tờ khai trên hệ thống VNACCS
318 . 5749/TCHQ-VNACCS 22/05/2014 V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 22/2014/TT-BTC
319 . 5764/TB-TCHQ 22/05/2014 Thông báo kết quả xác định trước mã số
320 . 5769/TB-TCHQ 21/05/2014 Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa XNK(Chi cục ST)
321 . 5725/TB-TCHQ 21/05/2014 Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa XNK(Chi cục ST)
322 . 5724/TB-TCHQ 21/05/2014 Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa XNK(Chi cục ST)
323 . 5659/TB-TCHQ 21/05/2014 Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa XNK(Chi cục Vsip)
324 . 5732/TCHQ-TXNK 21/05/2014 Xử lý vướng mắc thực hiện thủ tục hải quan trên VNACCS
325 . 5622/TCHQ-TXNK 20/05/2014 Vướng mắc Thông tư 128/2013/TT-BTC
326 . 5435/TB-TCHQ 19/05/2014 Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa XNK(Chi cục KCNST)
327 . 5436/TB-TCHQ 19/05/2014 Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa XNK(Chi cục KCNST)
328 . 5540/TB-TCHQ 19/05/2014 Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa XNK(Chi cục VSIP)
329 . 5539/TB-TCHQ 19/05/2014 Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa XNK(Chi cục VSIP)
330 . 5538/TB-TCHQ 19/05/2014 Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa XNK(Chi cục VSIP)
331 . 5537/TB-TCHQ 19/05/2014 Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa XNK(Chi cục VSIP)
332 . 5536/TB-TCHQ 19/05/2014 Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa XNK(Chi cục VSIP)
333 . 5535/TB-TCHQ 19/05/2014 Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa XNK(Chi cục VSIP)
334 . 5533/TB-TCHQ 19/05/2014 Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa XNK(Chi cục VSIP)
335 . 5443/TB-TCHQ 19/05/2014 Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa XNK(Chi cục KCNST)
336 . 5441/TB-TCHQ 19/05/2014 Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa XNK(Chi cục KCNST)
337 . 5440/TB-TCHQ 19/05/2014 Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa XNK(Chi cục KCNST)
338 . 5439/TB-TCHQ 19/05/2014 Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa XNK(Chi cục KCNST)
339 . 5438/TB-TCHQ 19/05/2014 Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa XNK(Chi cục KCNST)
340 . 5437/TB-TCHQ 19/05/2014 Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa XNK(Chi cục KCNST)
341 . 5434/TB-TCHQ 19/05/2014 Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa XNK(Chi cục KCNST)
342 . 5433/TB-TCHQ 19/05/2014 Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa XNK(Chi cục KCNST)
343 . 5432/TB-TCHQ 19/05/2014 Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa XNK(Chi cục KCNST)
344 . 5431/TB-TCHQ 19/05/2014 Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa XNK(Chi cục KCNST)
345 . 5430/TB-TCHQ 19/05/2014 Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa XNK(Chi cục KCNST)
346 . 5429/TB-TCHQ 19/05/2014 Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa XNK(Chi cục KCNST)
347 . 5428/TB-TCHQ 19/05/2014 Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa XNK(Chi cục KCNST)
348 . 5427/TB-TCHQ 19/05/2014 Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa XNK(Chi cục KCNST)
349 . 5426/TB-TCHQ 19/05/2014 Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa XNK(Chi cục KCNST)
350 . 5425/TB-TCHQ 19/05/2014 Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa XNK(Chi cục KCNST)
351 . 5424/TB-TCHQ 19/05/2014 Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa XNK(Chi cục KCNST)
352 . 5423/TB-TCHQ 19/05/2014 Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa XNK(Chi cục KCNST)
353 . 5422/TB-TCHQ 19/05/2014 Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa XNK(Chi cục KCNST)
354 . 5419/TB-TCHQ 19/05/2014 Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa XNK(Chi cục KCNST)
355 . 5418/TB-TCHQ 19/05/2014 Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa XNK(Chi cục KCNST)
356 . 5417/TB-TCHQ 19/05/2014 Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa XNK(Chi cục KCNST)
357 . 5416/TB-TCHQ 19/05/2014 Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa XNK(Chi cục KCNST)
358 . 5549/TCHQ-TXNK 19/05/2014 Xử lý thuế hàng nhập SXXK chuyển tiêu thụ nội địa
359 . 5554/TCHQ-TXNK 19/05/2014 Hoàn thuế GTGT hàng NK nộp thừa
360 . 5556/TCHQ-TXNK 19/05/2014 Phân loại mặt hàng kẹo sing - gum không đường Extra
361 . 5346/TCHQ-TXNK 16/05/2014 Xử lý thuế nội địa hoá năm 2001
362 . 5319/TCHQ-VP 16/05/2014 V/v Tăng cường kỷ cương, kỷ luật đối với công chức Hải quan trong quá trình thực hiện thông quan điện tử Hệ thống VNACCS/VCIS
363 . 5283/TCHQ-GSQL 15/05/2014 Vướng mắc về địa điểm kiểm tra, tập kết hàng hóa
364 . 5253/TB-TCHQ 14/05/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục Vsip)
365 . 5158/TB-TCHQ 13/05/2014 Kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu(Chi cục Sóng Thần)
366 . 5157/TB-TCHQ 13/05/2014 Kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu(Chi cục Sóng Thần)
367 . 5133/TB-TCHQ 12/05/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK(Chi cục NKCN)
368 . 5119/TB-TCHQ 12/05/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK(Chi cục Vsip)
369 . 4980/TCHQ-GSQL 08/05/2014 Đưa hàng rời NK về bảo quản
370 . 5013/TB-TCHQ 08/05/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK(Chi cục Vsip)
371 . 5012/TB-TCHQ 08/05/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK(Chi cục NKCN)
372 . 5011/TB-TCHQ 08/05/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK(Chi cục NKCN)
373 . 5010/TB-TCHQ 08/05/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK(Chi cục NKCN)
374 . 5009/TB-TCHQ 08/05/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK(Chi cục NKCN)
375 . 5008/TB-TCHQ 08/05/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK(Chi cục NKCN)
376 . 5007/TB-TCHQ 08/05/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK(Chi cục NKCN)
377 . 5005/TB-TCHQ 08/05/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK(Chi cục NKCN)
378 . 4990/TB-TCHQ 08/05/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK(Chi cục Vsip)
379 . 4972/TB-TCHQ 08/05/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK(Chi cục Vsip)
380 . 4888/TB-TCHQ 07/05/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK(Chi cục ST)
381 . 4884/TB-TCHQ 07/05/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK(Chi cục NKCN)
382 . 4817/TCHQ-GSQL 05/05/2014 Thực hiện công văn số 2114/BCT-HC của BCT
383 . 4801/TB-TCHQ 29/04/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK(Chi cục Vsip)
384 . 4768/TB-TCHQ 29/04/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK(Chi cục ST)
385 . 4750/TB-TCHQ 29/04/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK(Chi cục KCNST)
386 . 4740/TB-TCHQ 29/04/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK(Chi cục Mỹ Phước)
387 . 4712/TB-TCHQ 28/04/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK(Chi cục Mỹ Phước)
388 . 4671/TB-TCHQ 28/04/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK(Chi cục Vsip)
389 . 4670/TB-TCHQ 28/04/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK( Chi cục NKCN)
390 . 4650/TB-TCHQ 28/04/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK(Chi cục KCNST)
391 . 4613/TCHQ-VNACCS 26/04/2014 Xử lý vướng mắc khi thực hiện Thông tư 22/2014/TT-BTC
392 . 4608/TCHQ-GSQL 26/04/2014 Xử lý vướng mắc về khai hóa đơn
393 . 4351/TCHQ-GSQL 24/04/2014 Cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa XK
394 . 4415/TCHQ-VNACCS 23/04/2014 Xử lý vướng mắc khi thực hiện Thông tư 22/2014/TT-BTC
395 . 4136/TB-TCHQ 22/04/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
396 . 4135/TB-TCHQ 22/04/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
397 . 4134/TB-TCHQ 22/04/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
398 . 4184/TCHQ-GSQL 18/04/2014 Thực hiện quy định tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ
399 . 4221/TB-TCHQ 18/04/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
400 . 4204/TB-TCHQ 18/04/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
401 . 4203/TB-TCHQ 18/04/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
402 . 4202/TB-TCHQ 18/04/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
403 . 4201/TB-TCHQ 18/04/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
404 . 4177/TCHQ-VNACCS 18/04/2014 Hướng dẫn giám sát hàng hóa XK, NK thực hiện TTHQĐT theo Thông tư 22/2014/TT-BTC
405 . 4174/TCHQ-GSQL 17/04/2014 Vướng mắc kho bãi
406 . 4120/TCHQ-TXNK 17/04/2014 Trả lời vướng mắc về việc nộp thuế XNK bằng chuyển khoản online qua ngân hàng thương mại
407 . 4154/TB-TCHQ 17/04/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
408 . 4064/TB-TCHQ 16/04/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
409 . 4062/TB-TCHQ 16/04/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
410 . 4061/TB-TCHQ 16/04/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
411 . 4060/TB-TCHQ 16/04/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
412 . 4059/TB-TCHQ 16/04/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
413 . 4052/TB-TCHQ 16/04/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
414 . 4051/TB-TCHQ 16/04/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
415 . 4050/TB-TCHQ 16/04/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
416 . 4049/TB-TCHQ 16/04/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
417 . 4048/TB-TCHQ 16/04/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
418 . 4047/TB-TCHQ 16/04/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
419 . 4046/TB-TCHQ 16/04/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
420 . 4045/TB-TCHQ 16/04/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
421 . 4044/TB-TCHQ 16/04/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
422 . 4043/TB-TCHQ 16/04/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
423 . 4042/TB-TCHQ 16/04/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
424 . 4041/TB-TCHQ 16/04/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
425 . 4029/TB-TCHQ 16/04/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
426 . 4026/TB-TCHQ 16/04/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
427 . 4025/TB-TCHQ 16/04/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
428 . 4024/TB-TCHQ 16/04/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
429 . 4022/TB-TCHQ 16/04/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
430 . 4021/TB-TCHQ 16/04/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
431 . 4110/TCHQ-GSQL 16/04/2014 Hướng dẫn tạm thời thủ tục hải quan thủ công
432 . 3948/TB-TCHQ 15/04/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
433 . 3982/TB-TCHQ 15/04/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
434 . 3959/TB-TCHQ 15/04/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
435 . 3987/TB-TCHQ 15/04/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
436 . 3940/TB-TCHQ 15/04/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
437 . 3941/TB-TCHQ 15/04/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
438 . 3892/TCHQ-GSQL 14/04/2014 Tạm xuất - tái nhập sản phẩm CNTT để sửa chữa, bảo hành
439 . 3919/TB-TCHQ 14/04/2014 Thông báo kết quả xác định trước mã số
440 . 3907/TB-TCHQ 14/04/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
441 . 3899/TB-TCHQ 14/04/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
442 . 3874/TB-TCHQ 14/04/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
443 . 3622/TCHQ-GSQL 07/04/2014 Thủ tục HQ đối với hàng hóa có xuất xứ từ Lào NK theo hạn ngạch thuế quan năm 2014
444 . 3656/TB-TCHQ 07/04/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
445 . 3572/TCHQ-TXNK 04/04/2014 Phân loại mặt hàng Haicneal
446 . 3608/TCHQ-VNACCS 04/04/2014 Hỗ trợ doanh nghiệp khai hải quan thực hiện Thông tư 22/2014/TT-BTC
447 . 3609/TCHQ-VNACCS 04/04/2014 Hướng dẫn thực hiện Thông tư 22/2014/TT-BTC
448 . 3512/TCHQ-GSQL 03/04/2014 Cấp giấy phép CITES tái xuất khẩu
449 . 3564/TB-TCHQ 03/04/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
450 . 3563/TB-TCHQ 03/04/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
451 . 3503/TCHQ-VNACCS 02/04/2014 Hướng dẫn thực hiện triển khai hệ thống VNACCS/VCIS
452 . 3460/TB-TCHQ 02/04/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
453 . 3461/TB-TCHQ 02/04/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
454 . 3462/TB-TCHQ 02/04/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
455 . 3463/TB-TCHQ 02/04/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
456 . 3464/TB-TCHQ 02/04/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
457 . 3471/TB-TCHQ 02/04/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
458 . 3473/TB-TCHQ 02/04/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
459 . 3473/TB-TCHQ 02/04/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
460 . 3481/TB-TCHQ 02/04/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
461 . 3369/TB-TCHQ 01/04/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
462 . 3370/TB-TCHQ 01/04/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
463 . 3390/TCHQ-TXNK 01/04/2014 Phân loại cục nóng, cục lạnh máu điều hòa không khí
464 . 1005/QĐ-TCHQ 31/03/2014 Ban hành "Hướng dẫn phát triển quan hệ đối tác HQ - DN"
465 . 3283/TCHQ-GSQL 31/03/2014 Mã loại hình XNK trên hệ thống VNACCS
466 . 3296/TB-TCHQ 31/03/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
467 . 3303/TCHQ-GSQL 31/03/2014 Kiểm tra thực tế hàng hóa tại CK
468 . 3161/TCHQ-GSQL 27/03/2014 NK dầu, mỡ bôi trơn phục vụ sản xuất của doanh nghiệp FDI
469 . 3139/TB-TCHQ 27/03/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
470 . 3098/TB-TCHQ 26/03/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
471 . 3069/TB-TCHQ 25/03/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
472 . 2995/TB-TCHQ 24/03/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
473 . 2996/TB-TCHQ 24/03/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
474 . 2867/TB-TCHQ 21/03/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
475 . 2869/TB-TCHQ 21/03/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
476 . 2870/TB-TCHQ 21/03/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
477 . 2891/TB-TCHQ 21/03/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
478 . 2929/TB-TCHQ 21/03/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
479 . 2941/TCHQ-GSQL 21/03/2014 Tạm nhập, tái xuất hàng hóa để cung ứng cho tàu biển, tàu bay nước ngoài
480 . 2713/TCHQ-TXNK 17/03/2014 Thuế GTGT hàng nông sản là thức ăn chăn nuôi
481 . 2592/TCHQ-TXNK 13/03/2014 Thời hạn nộp thuế tự vệ
482 . 2517/TB-TCHQ 12/03/2014 Thông báo kết quả phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
483 . 2342/TB-TCHQ 10/03/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
484 . 2307/TB-TCHQ 07/03/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
485 . 2312/TB-TCHQ 07/03/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
486 . 259/GSQL-GQ1 05/03/2014 Sửa chữa tờ khai, bổ sung hồ sơ hải quan
487 . 2156/TB-TCHQ 04/03/2014 TB kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
488 . 2154/TB-TCHQ 04/03/2014 TB kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
489 . 2100/TB-TCHQ 03/03/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
490 . 2101/TB-TCHQ 03/03/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
491 . 2121/TB-TCHQ 03/03/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
492 . 1964/TB-TCHQ 27/02/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
493 . 1903/TCHQ-VNACCS 26/02/2014 Gia hạn thời gian chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS
494 . 1957/TCHQ-GSQL 26/02/2014 Sử dụng mã loại hình khi xuất trả hàng hóa cho khách hàng nước ngoài, XK sang nước thứ 3, xuất khẩu vào khu phi thuế quan
495 . 1789/TB-TCHQ 24/02/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
496 . 1790/TB-TCHQ 24/02/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
497 . 210/GSQL-GQ2 21/02/2014 Hướng dẫn thủ tục hải quan
498 . 1667/TB-TCHQ 20/02/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
499 . 1439/TB-TCHQ 17/02/2014 Thông báo kết quả phân loại hàng hóa
500 . 1440/TB-TCHQ 17/02/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
501 . 1441/TB-TCHQ 17/02/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
502 . 1352/TCHQ-VNACCS 13/02/2014 Gia hạn thời gian chạy thử hệ thống VNACCS/VCIS
503 . 1223/TB-TCHQ 10/02/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
504 . 1225/TB-TCHQ 10/02/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
505 . 1226/TB-TCHQ 10/02/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
506 . 1193/TCHQ-GSQL 08/02/2014 Hướng dẫn thủ tục NK xe ô tô
507 . 1049/TCHQ-GSQL 27/01/2014 Thông báo định mức đối với nguyên vật liệu NSXXK
508 . 1054/TCHQ-TXNK 27/01/2014 Thực hiện quy định tại Điều 7, Điều 17 TT 128/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính
509 . 930/TB-TCHQ 24/01/2014 Thông báo kết quả phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
510 . 878/TB-TCHQ 23/01/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
511 . 843/TCHQ-GSQL 22/01/2014 Thời điểm nộp giấy chứng nhận kiểm dịch hàng hóa xuất khẩu
512 . 726/TCHQ-VNACCS 20/01/2014 Đăng ký người sử dụng doanh nghiệp trong hệ thống VNACCS/VCIS
513 . 725/TCHQ-GSQL 20/01/2014 Nhập khẩu cây cảnh kèm theo đất
514 . 571/TCHQ-TXNK 16/01/2014 Trả lời vướng mắc TT 128
515 . 422/TCHQ-TXNK 15/01/2014 Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 128/2013/TT-BTC
516 . 403/TCHQ-GSQL 14/01/2014 Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu
517 . 256/TCHQ-GSQL 09/01/2014 Vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 128/2013/TT-BTC
518 . 203/TCHQ-TXNK 08/01/2014 Điều kiện áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày
519 . 36/TB-TCHQ 03/01/2014 Thông báo kết quả phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
520 . 39/TB-TCHQ 03/01/2014 Thông báo kết quả phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
521 . 40/TB-TCHQ 03/01/2014 Thông báo kết quả phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
522 . 20/TB-TCHQ 02/01/2014 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
523 . 8270/TB-TCHQ 31/12/2013 Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
524 . 8271/TB-TCHQ 31/12/2013 Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
525 . 8123/TCHQ-TXNK 27/12/2013 Thuế GTGT thuốc trừ cỏ
526 . 8077/TCHQ-GSQL 26/12/2013 Hướng dẫn thực hiện triển khai e-Manifest
527 . 1336/GSQL-GQ1 24/12/2013 v/v kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng NK
528 . 8021/TB-TCHQ 24/12/2013 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
529 . 8022/TB-TCHQ 24/12/2013 Thông báo kết quả xác định trước mã số
530 . 7914/TB-TCHQ 20/12/2013 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
531 . 7915/TB-TCHQ 20/12/2013 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
532 . 7916/TB-TCHQ 20/12/2013 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
533 . 7917/TB-TCHQ 20/12/2013 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
534 . 7918/TB-TCHQ 20/12/2013 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
535 . 7919/TB-TCHQ 20/12/2013 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
536 . 7927/TCHQ-TVQT 20/12/2013 Thông báo phát hành tem rượu
537 . 7928/TCHQ-TVQT 20/12/2013 Sử dụng biên lai thu tiền phạt và giá bán tem miễn thuế
538 . 7928/TCHQ-TVQT 20/12/2013 Sử dụng biên lai thu tiền phạt và điều chỉnh giá bán một số loại ấn chỉ bán thu tiền
539 . 7930/TB-TCHQ 20/12/2013 Thông báo kết quả phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
540 . 7809/TB-TCHQ 18/12/2013 Thông báo kết quả PTPL hàng hóa XNK
541 . 1279/GSQL-GQ1 17/12/2013 Giấy phép CITES nhập khẩu gỗ theo Thông tư số 40/2013/TT-BNNPTNT
542 . 7729/TB-TCHQ 13/12/2013 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
543 . 7612/TCHQ-GSQL 11/12/2013 Vướng mắc thực hiện Thông tư 24/2011/TT-BYT ngày 21/6/2011 của Bộ Y tế
544 . 7573/TB-TCHQ 10/12/2013 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
545 . 7584/TCHQ-GSQL 10/12/2013 Hàng hóa gửi kho ngoại quan để chờ cung ứng cho tàu du lịch nước ngoài
546 . 7590/TCHQ-CCHĐH 10/12/2013 Vướng mắc kê khai thuế XK đối với nguyên liệu mua trong nước cung ứng cho HĐGC
547 . 7598/TB-TCHQ 10/12/2013 Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK
548 . 7498/TCHQ-TXNK 06/12/2013 Thuế suất thuế MFN đối với mặt hàng thuộc mã số 7217.10.39
549 . 7236/TCHQ-GSQL 27/11/2013 Thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với hàng hóa theo hình thức tạm nhập - tái xuất không nhằm mục đích thương mại cung ứng cho tàu biển nước ngoài
550 . 6926/TCHQ-TXNK 18/11/2013 Phân loại bình sắt tráng men dùng để sản xuất bình nước nóng
551 . 6829/TB-HĐNVKHQ 14/11/2013 Thông báo v/v kết quả điểm thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai Hải quan năm 2013
552 . 6772/TCHQ-GSQL 13/11/2013 Quy định về dán nhãn năng lượng
553 . 6627/TCHQ-GSQL 08/11/2013 Thực hiện điểm a khoản 9 Điều 59 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013
554 . 6531/TCHQ-GSQL 04/11/2013 Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu theo thủ tục hải quan điện tử chuyển cửa khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh
555 . 6501/TCHQ-GSQL 01/11/2013 Vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 128/2013/TT-BTC
556 . 6507/TCHQ-GSQL 01/11/2013 Trả lời vướng mắc Điều 27 Thông tư 128/2013/TT-BTC
557 . 6287/CT-TCHQ 25/10/2013 Chỉ thị 6287/CT-TCHQ năm 2013 tăng cường công tác chống buôn lậu trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 do Tổng cục Hải quan ban hành
558 . 6027/TCHQ-TXNK 14/10/2013 Phân loại mặt hàng vây cá mập đông lạnh
559 . 5937/TCHQ-QLRR 10/10/2013 Điều kiện xác định thời hạn nộp thuế 275 ngày
560 . 5930/TCHQ-VNACCS 09/10/2013 Thông báo doanh nghiệp tham gia chạy thử hệ thống VNACCS/VCIS
561 . 5855/TCHQ-GSQL 04/10/2013 Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa là máy móc thiết bị tạm nhập tái xuất
562 . 5825/TCHQ-GSQL 03/10/2013 Ghi nhãn xuất xứ hàng hóa nhập khẩu
563 . 5826/TCHQ-GSQL 03/10/2013 Kiểm tra chất lượng xe máy chuyên dùng tạm nhập, tái xuất
564 . 5542/TCHQ-KTSTQ 19/09/2013 Tiếp tục thực hiện chế độ ưu tiên cho các DN ưu tiên
565 . 5512/TCHQ-GSQL 18/09/2013 Thực hiện Hợp đồng Thông tư số 05/2013/TT-BNNPTNT
566 . 5467/TCHQ-GSQL 16/09/2013 Vướng mắc cách ghi thông tin người ủy quyền trên C/O mẫu E
567 . 5446/TCHQ-GSQL 13/09/2013 Hướng dẫn thực hiện triển khai e-manifest
568 . 5395/TCHQ-GSQL 12/09/2013 Nhập khẩu sữa từ Nezaland
569 . 2380/TCHQ-GSQL 10/09/2013 Sử dụng danh mục hàng hóa XK chuyển cửa khẩu từ CFS
570 . 5309/TCHQ-GSQL 09/09/2013 Giải quyết vướng mắc đưa hàng về bảo quản
571 . 5304/TCHQ-GSQL 09/09/2013 Xử lý phế liệu gia công
572 . 5255/TCHQ-TXNK 05/09/2013 Hoàn thuế GTGT do Hải quan tạm thu đối với loại hình TNTX
573 . 5182/TCHQ-GSQL 30/08/2013 Quản lý hàng hóa từ nước ngoài gửi kho ngoại quan
574 . 5079/TCHQ-TXNK 27/08/2013 Xử lý tỷ giá tính thuế đối với thủ tục hải quan điện tử
575 . 4757/TCHQ-TXNK 15/08/2013 Trả lời vướng mắc chứng từ thanh toán
576 . 4776/TCHQ-TXNK 15/08/2013 Thuế GTGT tài nguyên XK
577 . 4568/TCHQ-GSQL 08/08/2013 Nhập khẩu phế liệu từ khu chế xuất
578 . 4492/TCHQ-GSQL 06/08/2013 Sử dụng chứng thư giám định hàm lượng vàng để làm thủ tục XK
579 . 4383/TCHQ-TXNK 01/08/2013 Phân loại :Tấm mạch in có gắn linh kiện điện tử
580 . 4119/TCHQ-GSQL 22/07/2013 Thực hiện thời hạn gửi kho ngoại quan và nộp thuế đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan
581 . 4142/TCHQ-GSQL 22/07/2013 Thực hiện quy định dán nhãn năng lượng
582 . 4036/TCHQ-PC 17/07/2013 Xử phạt VPHC
583 . 3937/TCHQ-GSQL 16/07/2013 Hướng dẫn điểm 2 mục I công văn số 8356/BTC-TCHQ
584 . 654/GSQL-TH 12/07/2013 Vướng mắc C/O mẫu E
585 . 3817/TCHQ-TXNK 11/07/2013 Thời hạn nộp thuế dầu thô
586 . 3807/TCHQ-VP 10/07/2013 Thực hiện cuộc khảo sát doanh nghiệp năm 2013
587 . 3784/TCHQ-GSQL 09/07/2013 Thủ tục hải quan đối với bao bì nhập khẩu để đóng gói sản phẩm xuất khẩu
588 . 3688/TCHQ-VP 03/07/2013 Thời hạn bảo quản hồ sơ đăng ký mã số XNK của doanh nghiệp
589 . 3660/TCHQ-CCHĐH 02/07/2013 Thực hiện thủ tục hải quan cho doanh nghiệp chế xuất
590 . 3613/TCHQ-TXNK 01/07/2013 Mặt hàng giấy thấm dầu - Oil removing paper
591 . 3533/TCHQ-TXNK 26/06/2013 Phân loại mặt hàng băng vệ sinh
592 . 3534/TCHQ-TXNK 26/06/2013 Phân loại mặt hàng ván sàn tre
593 . 570/GSQL-GQ2 25/06/2013 Hướng dẫn thủ tục hải quan
594 . 3404/TCHQ-TXNK 20/06/2013 Phân loại mặt hàng gỗ trắc tận dụng: gốc ,rễ, cành, ngọn
595 . 3410/TCHQ-GSQL 20/06/2013 Nhập khẩu rượu kinh doanh hàng miễn thuế
596 . 3329/TCHQ-GSQL 18/06/2013 Vướng mắc khi thực hiện thủ tục HQ đối với lô hàng NK cần giấy xác nhận khai báo hóa chất
597 . 3337/TCHQ-GSQL 18/06/2013 Thủ tục NK xe ô tô đã qua sử dụng
598 . 3195/TCHQ-GSQL 11/06/2013 Xử lý hàng tạm nhập tái xuất tồn đọng tại cảng, cửa khẩu
599 . 3096/TCHQ-GSQL 06/06/2013 Xuất khẩu vôi
600 . 421/GSQL-GQ2 23/05/2013 Thủ tục hải quan của DNCX
601 . 2769/TCHQ-GSQL 23/05/2013 Thực hiện Thông tư liên tịch 34/2012/TTLT-BCT- BTNMT
602 . 2741/TCHQ-TXNK 22/05/2013 Vướng mắc thực hiện Thông tư 04/2012/TT-BKHĐT
603 . 391/GSQL-GQ1 15/05/2013 Vướng mắc về xác định khối lượng gỗ
604 . 2623/TCHQ-GSQL 15/05/2013 Xác nhận hàng hóa đã xuất khẩu đối với hàng kinh doanh TNTX
605 . 2515/TCHQ-TXNK 10/05/2013 Thuế GTGT hàng NSXXK
606 . 2415/TCHQ-CCHĐH 07/05/2013 Xử lý vướng mắc trong thủ tục hải quan điện tử
607 . 2214/TCHQ-GSQL 26/04/2013 Nhập khẩu rượu, thuốc lá điếu, xì gà, bài tây theo loại hình phi mậu dịch
608 . 1829/TCHQ-GSQL 10/04/2013 Vướng mắc về Thông tư 05/2013/TT-BCT
609 . 1533/TCHQ-CCHĐH 27/03/2013 Vướng mắc trong thủ tục THQĐT
610 . 1533/TCHQ-CCHĐH 27/03/2013 Vướng mắc trong thủ tục THQĐT
611 . 1462/TCHQ-CCHĐH 25/03/2013 Xử lý vướng mắc việc khai báo cửa khẩu xuất
612 . 1338/TCHQ-GSQL 15/03/2013 Vướng mắc bàn giao hồ sơ hàng chuyển CK
613 . 1300/TCHQ-TXNK 14/03/2013 Phân loại mặt hàng Florafil 93 Powder và Florafil HP Powder
614 . 1272/TCHQ-GSQL 13/03/2013 Xác nhận trên tờ khai HQ
615 . 1266/TCHQ-GSQL 13/03/2013 Thực hiện Thông tư liên tịch số 34/212/TTLT-BCT-BTNMT
616 . 1241/TCHQ-CCHĐH 12/03/2013 Hướng dẫn khi có sự thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký theo Mẫu đăng ký tham gia thủ tục HQĐT
617 . 1215/TCHQ-GSQL 11/03/2013 Khai mã HS khi NK nguyên liệu, vật tư đối với loại hình GC
618 . 1049/TCHQ-TXNK 27/02/2013 Phân loại mặt hàng phân bón NPK
619 . 1019/TCHQ-GSQL 27/02/2013 Thời hạn cấp giấy phép NK xe ô tô, xe gắn máy đang sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều được phép hồi hương
620 . 964/TCHQ-TXNK 22/02/2013 Phân biệt hàng hóa "đã ghi" và "chưa ghi" trong nhóm 85.23
621 . 938/TCHQ-CCHĐH 21/02/2013 Xử lý vướng mắc việc khai báo hàng xuất khẩu đưa vào kho CFS
622 . 887/TCHQ-GSQL 08/02/2013 Vướng mắc C/O
623 . 774/TCHQ-TXNK 04/02/2013 Thuế GTGT hàng NSXXK
624 . 619/TCHQ-GSQL 28/01/2013 Thủ tục hải quan nhập khẩu hóa chất
625 . 204/QĐ-TCHQ 23/01/2013 Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ công chức Hải quan; tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế của ngành Hải quan năm 2013
626 . 502/TCHQ-TXNK 21/01/2013 Thuế suất thuế TTĐB đối với mặt hàng rượu, bia
627 . 407/TCHQ-GSQL 16/01/2013 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa có xuất xứ từ Campuchia NK theo hạn ngạch thuế quan năm 2013
628 . 241/TCHQ-TXNK 14/01/2013 Hướng dẫn mã HS của các sản phẩm hạt điều
629 . 76/TCHQ-CCHĐH 05/01/2013 Hướng dẫn thực hiện Thông tư 196/2012/TT-BTC
630 . 62/TCHQ-CCHĐH 04/01/2013 Áp dụng mẫu tờ khai hải quan
631 . 7366/TCHQ-GSQL 28/12/2012 Gửi hàng hóa của DNCX vào kho ngoại quan chờ XK
632 . 7365/TCHQ-GSQL 28/12/2012 Tờ khai HQ
633 . 3046/QĐ-TCHQ 27/12/2012 Ban hành quy trình thủ tục HQ điện tử đối với hàng hóa XK, NK thương mại
634 . 7247/TCHQ-PC 25/12/2012 Xử phạt chậm nộp hồ sơ thanh khoản
635 . 7156/TCHQ-TXNK 20/12/2012 Xác định đối tượng nộp thuế bảo vệ môi trường
636 . 2747/QĐ-TCHQ 11/12/2012 Về Quy chế Điều chỉnh số liệu thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
637 . 6876/TCHQ-TXNK 06/12/2012 Hoàn thuế GTGT hàng NK nộp thừa
638 . 2704/QĐ-TCHQ 30/11/2012 Bản đính kèm Quyết định 2704/QĐ-TCHQ Quy định tạm thời về định dạng thông điệp dữ liệu điện tử trao đổi giữa CQ Hải quan và các bên liên quan
639 . 2704/QĐ-TCHQ 30/11/2012 Ban hành Quy định tạm thời về định dạng thông điệp dữ liệu điện tử trao đổi giữa CQ Hải quan và các bên liên quan
640 . 6780/TCHQ-TXNK 30/11/2012 Thống nhất trong phân loại
641 . 6586/TCHQ-TXNK 22/11/2012 Quản lý hàng nhập khẩu tạo TSCĐ của dự án ưu đãi đầu tư
642 . 858/GSQL-TH 20/11/2012 Vướng mắc C/O
643 . 6441/TCHQ-GSQL 16/11/2012 Thủ tục hải quan đối với lô hàng nhập khẩu cần Giấy xác nhận khai báo hóa chất
644 . 2516/QĐ-TCHQ 13/11/2012 Sửa đổi, bổ sung quy trình nghiệp vụ quản lý HQ đối với hàng hóa XK, NK chuyển CK ban hành kèm theo QĐ số 209/QĐ-TCHQ ngày 29/01/2011
645 . 6342/TCHQ-GSQL 13/11/2012 Triển khai thực hiện Thông báo số 197/TB-BCT và Thông tư số 20/2011/TT-BCT
646 . 6277/TCHQ-TXNK 09/11/2012 Xử lý thuế đối với các trường hợp nợ C/O
647 . 6209/TCHQ-TXNK 06/11/2012 Thông tư số 182/2012/TT-BTC
648 . 6105/TCHQ-GSQL 01/11/2012 Thủ tục đặt gia công ở nước ngoài của DNCX
649 . 5896/TCHQ-GSQL 24/10/2012 Chứng từ chứng minh đối với hàng quá cảnh qua một nước thứ ba trong khuôn khổ FTA
650 . 5786/TCHQ-GSQL 23/10/2012 Triển khai thực hiện Thông báo số 197/TB-BCT và Thông tư số 20/2011/TT-BCT
651 . 755/GSQL-GQ3 23/10/2012 DNCX nằm trong KCN VSIP II mua xăng dầu
652 . 1051/TCHQ-TXNK 16/10/2012 Thông quan hàng hóa XK có nguồn gốc thực vật
653 . 5517/TCHQ-GSQL 12/10/2012 Khác biệt nhỏ trên C/O mẫu D
654 . 2713/HQBD-GSQL 11/10/2012 Thực hiện cuộc khảo sát đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với hoạt động hải quan năm 2012
655 . 5296/TCHQ-GSQL 03/10/2012 Thay đổi CK tái xuất đối với hàng kinh doanh TNTX
656 . 5322/TCHQ-GSQL 03/10/2012 Chứng từ chứng minh đối với hàng quá cảnh qua một nươc thứ ba trong khuôn khổ FTA
657 . 5221/TCHQ-TXNK 01/10/2012 Miễn thuế NK
658 . 675/GSQL-GQ2 28/09/2012 Thủ tục tiêu hủy phế phẩm trong quá trình thực hiện hợp đồng gia công
659 . 5116/TCHQ-GSQL 25/09/2012 Thống nhất cách hiểu về hóa đơn nước thứ ba trong Hiệp định AANZ
660 . 5088/TCHQ-GSQL 24/09/2012 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa tiêu dùng của doanh nghiệp chế xuất
661 . 5012/TCHQ-TXNK 20/09/2012 Xác nhận thực xuất tờ khai Hải quan điện tử
662 . 4936/TCHQ-GSQL 18/09/2012 Quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng NK
663 . 4767/TCHQ-GSQL 12/09/2012 Vướng mắc thủ tục HQ đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra CFS
664 . 4509/TCHQ-GSQL 28/08/2012 Thủ tục HQ đối với hàng kinh doanh TNTX
665 . 4423/TCHQ-TXNK 22/08/2012 Chính sách thuế đối với MMTB nhập khẩu thay đổi mục đích sử dụng
666 . 4432/TCHQ-GSQL 22/08/2012 Xử lý hàng nhập khẩu không đạt chất lượng
667 . 4372/TCHQ-TXNK 20/08/2012 Phân loại mặt hàng bình sắt tráng men dùng để lắp ráp bình nước nóng
668 . 4224/TCHQ-TXNK 13/08/2012 Hướng dẫn phân loại mặt hàng cá Saba đông lạnh
669 . 3985/TCHQ-GSQL 02/08/2012 Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 117/2011/TT-BTC
670 . 3840/TCHQ-GSQL 26/07/2012 Thủ tục NK phế liệu để thực hiện hợp đồng gia công
671 . 3780/TCHQ-TXNK 23/07/2012 Thu thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn
672 . 1628/QĐ-TCHQ 20/07/2012 Ban hành Quy trình kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có sử dụng máy soi container
673 . 3428/TCHQ-KTSTQ 06/07/2012 Tiếp tục thực hiện chế độ DNƯT theo TT63 đối với 9 DN
674 . 2993/TCHQ-TXNK 15/06/2012 Xác định trị giá tính thuế
675 . 3002/TCHQ-VP 15/06/2012 Đính chính CV số 2947/TCHQ-TXNK
676 . 2947/TCHQ-TXNK 13/06/2012 Áp mã số mặt hàng" bông rơi chải kỹ"
677 . 2941/TCHQ-GSQL 13/06/2012 Hồ sơ xuất khẩu khoáng sản
678 . 2874/TCHQ-GSQL 11/06/2012 Thủ tục TX-TN hàng hóa để kiểm tra chất lượng ở nước ngoài
679 . 2818/TCHQ-TXNK 07/06/2012 Phân loại mặt hàng hệ thống chuyền treo dùng treo và tải sản phẩm may mặc
680 . 2470/TCHQ-GSQL 23/05/2012 Thanh khoản đối với trường hợp sử dụng nguyên liệu nhập khẩu theo loại hình SXXK quá hai năm để cung ứng cho hợp đồng gia công của doanh nghiệp chế xuất
681 . 2451/TCHQ-GSQL 22/05/2012 Xác định loại hình nhập khẩu
682 . 2410/TCHQ-TXNK 21/05/2012 Hướng dẫn phân loại mặt hàng "ngô hạt"
683 . 2265/TCHQ-TXNK 10/05/2012 Hướng dẫn phân loại mặt hàng máy điều hòa nhiệt độ tủ đứng
684 . 2154/TCHQ-TXNK 03/05/2012 Vướng mắc thực hiện thuế BVMT
685 . 2040/TCHQ-GSQL 25/04/2012 Chứng nhận chất lượng xe mô tô đã qua sử dụng là tài sản di chuyển NK
686 . 219/GSQL-GQ2 24/04/2012 Hướng dẫn thủ tục hải quan
687 . 1953/TCHQ-GSQL 19/04/2012 Vướng mắc thủ thụ hải quan
688 . 1862/TCHQ-TXNK 17/04/2012 Phân loại hàng hóa
689 . 1872/TCHQ-CCHĐH 17/04/2012 Xử lý vướng mắc trong thủ tục hải quan điện tử
690 . 1792/TCHQ-TXNK 12/04/2012 Thống nhất cách hiểu khi áp mã
691 . 1597/TCHQ-GSQL 03/04/2012 Hướng dẫn thủ tục hải quan
692 . 1593/TCHQ-GSQL 30/03/2012 Thực hiện thông tư số 15/2012/TT-BTC
693 . 1290/TCHQ-GSQL 16/03/2012 Vướng mắc C/O
694 . 1243/TCHQ-TXNK 14/03/2012 Thực hiện ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi Việt -Lào
695 . 1219/TCHQ-GSQL 13/03/2012 Vướng mắc triển khai thực hiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
696 . 522/QĐ-BTC 09/03/2012 Quy chế phối hợp giữa Tổng cục thuế, Tổng cục Hải quan, Vụ Chính sách Thuế, Cục Quản lý công sản, Vụ pháp chế và đơn vị liên quan trong việc giải quyết xử lý vướng mắc cho người nộp thuế
697 . 1051/TCHQ-TXNK 05/03/2012 Áp mã số đối với mặt hàng bông rơi chải kỹ
698 . 998/TCHQ-TXNK 02/03/2012 Xác định phương pháp tính thuế NK và khai báo hải quan mặt hàng nhựa đường
699 . 996/TCHQ-TXNK 02/03/2012 Thuế suất thuế GTGT
700 . 970/TCHQ-GSQL 01/03/2012 Vướng mắc về giấy phép nhập khẩu tự động
701 . 962/TCHQ-GSQL 01/03/2012 Hướng dẫn thực hiện Thông tư 117/2011/TT-BTC
702 . 323/TCHQ-TXNK 19/01/2012 Phân loại dây thép hợp kim đã phủ (hoặc mạ) đồng
703 . 325/TCHQ-TXNK 19/01/2012 Xác định mã mặt hàng nhôm lá mỏng nhập khẩu
704 . 270/TCHQ-TXNK 18/01/2012 Phân loại "thủy tinh mosaic"
705 . 231/TCHQ-GSQL 17/01/2012 Nộp C/O trong bộ hồ sơ hải quan điện tử
706 . 207/TCHQ-TXNK 16/01/2012 Vướng mắc thực hiện Thông tư 152/2011/TT-BTC
707 . 210/TCHQ-TXNK 16/01/2012 Thẩm quyền hoàn tiền phạt chậm nộp thuế GTGT
708 . 188/TCHQ-GSQL 12/01/2012 Triển khai Thông thư số 13/2011/TT-BNNPTNT
709 . 6639/TCHQ-GSQL 29/12/2011 Thực hiện văn bản pháp luật
710 . 6640/TCHQ-GSQL 29/12/2011 Thanh khoản tờ khai tạm nhập
711 . 6418/TCHQ-TXNK 16/12/2011 Phân loại xe chở hàng 4 bánh
712 . 6372/TCHQ-TXNK 14/12/2011 Phân loại mặt hàng làm đầy da Restylane
713 . 6152/TCHQ-TXNK 08/12/2011 Phân loại mặt hàng khai báo là Bột nhẹ CaCO3 siêu mịn
714 . 6151/TCHQ-TXNK 08/12/2011 Giá tính thuế, thuế nhà thầu đối với hoạt động mua bán bản quyền phim nước ngoài
715 . 6029/TCHQ-TXNK 01/12/2011 Vướng mắc về thuế GTGT
716 . 6024/TCHQ-TCCB 30/11/2011 Tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức quản lý XDCB năm 2011
717 . 6020/TCHQ-TXNK 30/11/2011 Thuế suất thuế XK cao su
718 . 2544/QĐ-TCHQ 28/11/2011 Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa đưa vào, ra doanh nghiệp chế xuất
719 . 5802/TCHQ-GSQL 18/11/2011 Hóa đơn thương mại gốc của sản phẩm
720 . 5734/TCHQ-GSQL 15/11/2011 Gia hạn thời hạn tạm nhập tái xuất
721 . 5600/TCHQ-PC 08/11/2011 Giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại
722 . 2406/QĐ-TCHQ 04/11/2011 Ban hành Quy trình nghiệp vụ quản lý, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển cảng; hàng hóa quá cảnh; hàng hóa đưa vào, đưa ra cảng trung chuyển
723 . 5208/TCHQ-GSQL 20/10/2011 Thủ tục đối với phương tiện quay vòng
724 . 5056/TCHQ-CCHĐH 13/10/2011 Xác định chứng từ C/O điện tử
725 . 4984/TCHQ-GSQL 11/10/2011 Hướng dẫn thực hiện Điều 26 Thông tư số 222/2009/TT-BTC
726 . 4919/TCHQ-TXNK 06/10/2011 Tính thuế hàng SXXK chuyển tiêu thụ nội địa
727 . 4819/TCHQ-GSQL 03/10/2011 Vướng mắc thực hiện Thông báo 197/TB-BCT
728 . 4738/TCHQ-GSQL 29/09/2011 Vận tải đơn được phát hành từ nước thứ 3
729 . 4726/TCHQ-TXNK 28/09/2011 Phân loại mặt hàng bo mạch
730 . 4554/TCHQ-TXNK 20/09/2011 Phí bản quyền, phí giấy phép
731 . 4446/TCHQ-TXNK 13/09/2011 Thu thuế bảo vệ môi trường
732 . 126/2011/TT-BTC 07/09/2011 Sửa đổi Thông tư 165/2010/TT--BTC quy định thủ tục hải quan đối với xuất, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu; nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất và pha chế xăng dầu; gia công xuất khẩu xăng dầu do Bộ Tài chính ban hành.
733 . 1615/QĐ-TCHQ 06/09/2011 Tuyển dụng công chức vào Cục HQ tỉnh Bình Dương
734 . 4146/TCHQ-GSQL 24/08/2011 Thực hiện Thông tư số 15/2011/TT-NHNN ngày 12/8/2011 của NHNN
735 . 4091/TCHQ-TXNK 19/08/2011 Vướng mắc thực hiện đăng ký DM hàng hóa NK miễn thuế
736 . 3964/TCHQ-CCHĐH 12/08/2011 Xác nhận thực xuất trong TTHQĐT
737 . 3745/TCHQ-TXNK 04/08/2011 Tính thuế bộ linh kiện kho lạnh NK
738 . 3470/TCHQ-TXNK 20/07/2011 Trả lời vướng mắc
739 . 3432/TCHQ-GSQL 19/07/2011 Hướng dẫn bổ sung CV số 1454/TCHQ-GSQL
740 . 3402/TCHQ-GSQL 18/07/2011 Đóng ghép hàng hóa tại CFS
741 . 3273/TCHQ-TXNK 08/07/2011 Miễn thuế NK hàng hóa dự án ưu đãi đầu tư
742 . 3124/TCHQ-CCHĐH 30/06/2011 Hướng dẫn việc đóng dấu "đã làm thủ tục HQ" khi thực hiện thủ tục XNK tại chỗ HQ điện tử
743 . 3095/TCHQ-CCHĐH 29/06/2011 Công nhận đã tham gia thủ tục hải quan điện tử của các doanh nghiệp
744 . 3009/TCHQ-TXNK 23/06/2011 Thuế suất thuế GTGT
745 . 2981/TCHQ-TXNK 22/06/2011 Vướng mắc đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tạo TSCĐ
746 . 1165/QĐ-TCHQ 21/06/2011 Ban hành quy trình hướng dẫn thủ tục HQ đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh; hành lý ký gửi bị từ bỏ, thất lạc, nhầm lẫn tại các CK quốc tế VN
747 . 2948/TCHQ-GSQL 20/06/2011 Nhập khẩu hóa chất
748 . 2706/TCHQ-GSQL 07/06/2011 Hướng dẫn một số điểm của TT 36/2010/TT-BCT và triển khai kết quả cuộc họp ACTNC lần thứ 37
749 . 2380/TCHQ-TXNK 24/05/2011 Chính sách thuế NK dự án ưu đãi đầu tư
750 . 2280/TCHQ-TXNK 19/05/2011 Phân loại mặt hàng khung nhôm kính
751 . 2262/TCHQ-GSQL 18/05/2011 Xác định hàng hóa đã xuất khẩu
752 . 2246/TCHQ-GSQL 17/05/2011 Thủ tục xuất khẩu điện
753 . 2080/TCHQ-TXNK 09/05/2011 Ân hạn thuế
754 . 1927/TCHQ-GSQL 04/05/2011 Xác định hàng hóa đã XK khi hàng hóa đưa vào, ra khu phi thuế quan
755 . 1853/TCHQ-GSQL 28/04/2011 NK các sinh phẩm chẩn đoán in-vitro
756 . 1857/TCHQ-GSQL 28/04/2011 Vận chuyển hàng hoá từ CFS này đến CFS khác
757 . 1858/TCHQ-GSQL 28/04/2011 Hàng đã làm thủ tục XK gửi kho ngoại quan, NK trở lại nội địa
758 . 1870/TCHQ-TXNK 28/04/2011 Phân loại mặt hàng Nitrat amon
759 . 1822/TCHQ-GSQL 27/04/2011 Xác nhận hợp đồng XK gạo
760 . 1585/TCHQ-TXNK 15/04/2011 Phân loại dao nhà bếp
761 . 662/TCHQ/QĐ 13/04/2011 Ban hành quy định phân luồng và kiểm tra hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế
762 . 1496/TCHQ-TXNK 07/04/2011 Áp dụng biểu thuế XNK
763 . 1481/TCHQ-TXNK 06/04/2011 Phân loại mặt hàng máy vi tính xách tay nhập kèm túi đựng
764 . 1415/TCHQ-GSQL 04/04/2011 Thanh khoản tờ khai hàng quá cảnh
765 . 1331/TCHQ-TXNK 30/03/2011 Ân hạn thuế loại hình tái nhập hàng trả lại
766 . 1313/TCHQ-TXNK 29/03/2011 Vướng mắc về trị giá tính thuế
767 . 07/2011/TT-BCT 24/03/2011 Quy định danh mục mặt hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu
768 . 1169/TCHQ-TXNK 21/03/2011 Quyền kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu
769 . 1168/TCHQ-GSQL 18/03/2011 Vướng mắc về hóa đơn bán hàng của DNCX
770 . 1147/TCHQ-CCHDH 18/03/2011 Thống nhất thực hiện việc xác nhận thực xuất trong TTHQĐT
771 . 1163/TCHQ-CCHDH 18/03/2011 Giải quyết vướng mắc trong thủ tục HQĐT
772 . 1168/TCHQ-GSQL 18/03/2011 Vướng mắc về hóa đơn bán hàng của DNCX
773 . 1096/TCHQ-TXNK 16/03/2011 Vướng mắc sử dụng tờ khai sao trong hồ sơ thanh khoản, hoàn thuế
774 . 1108/TCHQ-TXNK 16/03/2011 Phân loại mặt hàng tinh dầu xá xị
775 . 1085/TCHQ-TXNK 15/03/2011 Vướng mắc quản lý nợ lệ phí
776 . 1061/TCHQ-TXNK 14/03/2011 Chấp hành tốt pháp luật HQ
777 . 1071/TCHQ-TXNK 14/03/2011 Phân loại mặt hàng máy photocopy đa chức năng
778 . 1020/TCHQ-TXNK 11/03/2011 Phân loại mặt hàng Gel bôi trơn
779 . 919/TCHQ-TXNK 04/03/2011 Thuế xuất khẩu vàng
780 . 898/TCHQ-TXNK 03/03/2011 Phân loại máy làm lạnh nước
781 . 905/TCHQ-GSQL 03/03/2011 Chứng nhận hợp quy kính NK
782 . 907/TCHQ-GSQL 03/03/2011 Thủ tục bán xăng dầu cho DN thuộc các khu vực HQ riêng
783 . 868/TCHQ-GSQL 01/03/2011 Hàng tái nhập chờ xuất khẩu ra nước ngoài
784 . 853/TCHQ-PC 28/02/2011 Trả lời vướng mắc
785 . 53/GSQL-TH 25/02/2011 Vướng mắc C/O mẫu Ạ, JV
786 . 789/TCHQ-TXNK 24/02/2011 Miễn thuế NK hàng hóa dự án ưu đãi đầu tư
787 . 743/TCHQ-GSQL 22/02/2011 Thủ tục HQ đối với hàng hóa có xuất xứ từ Lào NK theo hạn ngạch thuế quan năm 2011
788 . 744/TCHQ-GSQL 22/02/2011 Thủ tục HQ đối với hàng hóa có xuất xứ từ Campuchia NK theo hạn ngạch thuế quan năm 2010, 2011
789 . 704/TCHQ-GSQL 21/02/2011 Xác nhận đã thu lệ phí HQ
790 . 679/TCHQ-GSQL 18/02/2011 Vướng mắc khi thực hiện TT số 116/2010/TT-BTC
791 . 678/TCHQ-GSQL 18/02/2011 Thủ tục TN-TX phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng
792 . 660/TCHQ-TXNK 17/02/2011 Áp dụng mức thuế suất thuế NK ưu đãi xăng dầu
793 . 667/TCHQ-CCHDH 17/02/2011 Thống nhất cách khai báo và xác nhận đối với trường hợp hàng XK được đưa vào kho CFS
794 . 666/TCHQ-CCHDH 17/02/2011 Giải quyết vướng trong thủ tục HQ điện tử
795 . 643/TCHQ-TXNK 17/02/2011 Chứng từ thanh toán qua ngân hàng
796 . 01/TB-HQBD 17/02/2011 Bảng so sánh giữa Thông tư 205 và Nghị định 40
797 . 614/TCHQ-GSQL 15/02/2011 Tiêu hủy hàng hóa hư hỏng, hết hạn sử dụng
798 . 615/TCHQ-GSQL 15/02/2011 Xuất khẩu rượu
799 . 601/TCHQ-TXNK 14/02/2011 Phân loại mặt hàng lúa mỳ
800 . 592/TCHQ-GSQL 11/02/2011 Triển khai thực hiện quy trình thủ tục HQ đối với PTVT đường bộ
801 . 569/TCHQ-GSQL 10/02/2011 Xác nhận tờ khai nguồn gốc
802 . 588/TCHQ-GSQL 10/02/2011 Thanh khoản các tờ khai xuất kinh doanh đăng ký sai loại hình
803 . 225/TCHQ/QĐ 09/02/2011 Ban hành Tuyên ngôn phục vụ khách hàng
804 . 547/TCHQ-CCHDH 30/01/2011 Thủ tục HQ điện tử đối với hàng hóa XK, NK đăng ký tờ khai HQ một lần
805 . 561/TCHQ-GSQL 30/01/2011 Hướng dẫn việc cung cấp thông tin điều chỉnh bản khai hàng hóa
806 . 557/TCHQ-GSQL 30/01/2011 Hàng tiêu dùng gửi kho ngoại quan để chờ đưa vào tiêu thụ nội địa
807 . 485/TCHQ-GSQL 29/01/2011 Triển khai thực hiện Quy trình thủ tục HQ đối với PTVT đường bộ
808 . 148/QĐ-TCHQ 28/01/2011 Quy định về giám sát HQ tại khu vực CK biên giới đường bộ
809 . 149/QĐ-TCHQ 28/01/2011 Ban hành quy trình thủ tục HQ đối với tàu Liên vận quốc tế nhập cảnh, xuất cảnh bằng đường sắt; đối với hành lý xuất cảnh, nhập cảnh; giám sát HQ tại ga liên vận biên giới và ga liên vận nội bộ
810 . 449/TCHQ-TXNK 27/01/2011 Thuế NK nguyên liệu, máy móc thuộc hợp đồng gia công bị hỏa hoạn
811 . 103/QĐ-TCHQ 24/01/2011 Ban hành quy trình kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa XK, NK trong quá trình làm thủ tục HQ
812 . 342/TCHQ-GSQL 21/01/2011 Nhập khẩu ủy thác hàng gửi kho ngoại quan
813 . 303/TCHQ-GSQL 20/01/2011 Xác nhận thực xuất trên tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan
814 . 114/TCHQ-TXNK 10/01/2011 Thuế xuất khẩu gỗ
815 . 10/TCHQ-TXNK 04/01/2011 Vướng mắc về chính sách thuế
816 . 243/GSQL/GQ1 31/12/2010 Chứng nhận hợp quy kính NK theo loại hình gia công, SXXK.
817 . 7919/TCHQ-GSQL 31/12/2010 Thủ tục HQ đối với đồng hồ NK đóng gói cùng hàng hoá XK làm khuyến mại
818 . 7796/TCHQ-TXNK 28/12/2010 Phân loại mặt hàng nước Vita collagen và nước Hồng Sâm
819 . 7501/TCHQ-TXNK 14/12/2010 Phân loại mặt hàng chân máy quay kỹ thuật số
820 . 7445/TCHQ-GSQL 13/12/2010 Chứng nhận hợp quy kính NK theo loại hình gia công, SXXK
821 . 7265/TCHQ-CCHĐH 03/12/2010 Giải quyết vướng mắc trong TTHQ điện tử
822 . 7212/TCHQ-TXNK 01/12/2010 Phân loại mặt hàng thiết bị xử lýdữ liệu tự động cập nhật kèm thiết bị nhãn khoa
823 . 7214/TCHQ-TXNK 01/12/2010 Phân loại đông trùng hạ thảo
824 . 7189/TCHQ-GSQL 30/11/2010 Gửi hàng hoá của DNCX vào kho ngoại quan chờ XK
825 . 7100/TCHQ-TXNK 26/11/2010 Vướng mắc thực hiện NĐ số 87/2010/NĐ-CP
826 . 7119/TCHQ-GSQL 26/11/2010 Tổng hợp giải đáp vướng mắc nghiệp vụ HQ
827 . 6889/TCHQ-GSQL 18/11/2010 Cấp phép tự động và nhập khẩu uỷ thác
828 . 6873/TCHQ-TXNK 18/11/2010 Phân loại mặt hàng "Giấy sáp ghép đầu lọc thuốc lá"
829 . 6849/TCHQ-GSQL 17/11/2010 Tạm dừng xuất khẩu phân bón theo công văn 2023/TTg-KTN
830 . 6830/TCHQ-GSQL 16/11/2010 Tạm nhập tái xuất, tạm nhập tái xuất HH đi sửa chữa, bảo hành
831 . 171/GSQL/TH 12/11/2010 Triển khai thực hịên C/O mẫu D mới
832 . 6727/TCHQ-TXNK 11/11/2010 Phân loại mắt hàng hệ thống thanh cái dẫn điện
833 . 6709/TCHQ-TXNK 11/11/2010 Phân loại máy xới đã qua sử dụng
834 . 6705/TCHQ-TXNK 10/11/2010 Phân loại thiết bị đồng bộ của máy phát điện
835 . 134/BHQ-ĐT 10/11/2010 Thăm dò ý kiến bạn đọc về BÁO HẢI QUAN
836 . 6649/TCHQ-TXNK 09/11/2010 Vướng mắc Nghị định số 87/2010/NĐ-CP
837 . 6602/TCHQ-GSQL 05/11/2010 Trừ lùi hạn nghạch, giấy phép và thủ tục NK nguyên phụ liệu XKsản phẩm thuốc lá theo loại hình SXXK
838 . 6550/TCHQ-GSQL 04/11/2010 TNTX kho ngoại quan đối với HH NK
839 . 6486/TCHQ-TXNK 01/11/2010 Miễn thuế HH NK tạo tài sản cố định
840 . 6460/TCHQ-TXNK 01/11/2010 Phân loại bạc lót dùng cho xe gắn máy
841 . 6408/TCHQ-TXNK 29/10/2010 Phân loại mặt hàng Ensure và pediasure
842 . 6348/TCHQ-TXNK 25/10/2010 Phân loại mặt hàng xỉ than và xỉ tận thu qua tuyển từ tro xỉ
843 . 6229/TCHQ-TXNK 19/10/2010 Phân biệt nhóm 8535 và 8536
844 . 6187/TCHQ-TXNK 18/10/2010 Tính thuế nguyên liệu gỗ cung ứng cho sản phẩm gỗ SXXK
845 . 6184/TCHQ-TXNK 18/10/2010 Phân loại và xác định mã số cho hàng nhập khẩu
846 . 6140/TCHQ-TXNK 14/10/2010 Miễn thuế theo Hiệp định giữa Tổng cục Hải quan và Hoa Kỳ
847 . 6019/TCHQ-TXNK 11/10/2010 Xử lý hoàn thuế NK, nợ thuế NK theo tỷ lệ nội địa hoá năm 2010
848 . 5879/TCHQ-TXNK 05/10/2010 Thuế GTGT hàng gia công XNK tại chỗ
849 . 5722/TCHQ-TXNK 27/09/2010 Hoàn thuế nguyên liệu NK để SXXK
850 . 5433/TCHQ-TXNK 15/09/2010 Phân loại mặt hàng than mỡ
851 . 5310/TCHQ-TXNK 11/09/2010 Phân loại mặt hàng gạch chịu lửa
852 . 5258/TCHQ-CCHDH 10/09/2010 Thực hiện CV 11101/BTC-TCHQ trong thủ tục HQĐT
853 . 5241/TCHQ-TXNK 09/09/2010 Phân loại bộ linh kiện xe đạp điện rời
854 . 5096/TCHQ-GSQL 01/09/2010 Vướng mắc sử dụng nguyên liệu, vật tư tự cung ứng cho hợp đồng gia công
855 . 5133/TCHQ-TXNK 01/09/2010 Phân loại mặt hàng "thép hợp kim có thành phần Bo cao"
856 . 4990/TCHQ-GSQL 26/08/2010 C/O mẫu D
857 . 4482/TCHQ-TXNK 10/08/2010 Phân loại theo máy chính
858 . 4473/TCHQ-TXNK 10/08/2010 Phân loại mặt hàng “ống thép không hàn"
859 . 28/GSQL-GQ2 02/08/2010 Thủ tục Hải quan đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
860 . 4180/TCHQ-GSQL 28/07/2010 Tạm nhập, tái xuất động cơ xe ô tô đã qua sử dụng
861 . 1820/QĐ-TCHQ 28/07/2010 Ban hành Quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
862 . 4179/TCHQ-TXNK 28/07/2010 phân loại mặt hàng thuộc nhóm 3005
863 . 1807/QĐ-TCHQ 27/07/2010 Ban hành quy định phân luồng hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu và kiểm tra hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
864 . 3823/TCHQ-CCHĐH 12/07/2010 Cung cấp thông tin vướng mắc của doanh nghiệp khi tham gia hải quan điện tử
865 . 3781/TCHQ-TXNK 09/07/2010 Phân loại mặt hàng "Cao dán hạ sốt Cool Kid"
866 . 3754/TCHQ-GSQL 09/07/2010 Mất danh mục hàng NK miễn thuế
867 . 3718/TCHQ-TXNK 08/07/2010 Phân loại mặt hàng đá
868 . 3692/TCHQ-TXNK 07/07/2010 Đăng ký danh mục HH miễn thuế
869 . 3481/TCHQ-CCHĐH 29/06/2010 Hướng dẫn xử lý vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử
870 . 3383/TCHQ-TXNK 24/06/2010 Phân loại mặt hàng, "Lactosaccharides B"
871 . 1323/QĐ-TCHQ 22/06/2010 Ban hành Quy trình kiểm tra việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa XNK trong khi làm TTHQ
872 . 3350/TCHQ-KTTT 22/06/2010 Phí xếp dỡ
873 . 3252/TCHQ-HĐTT 21/06/2010 Thông báo kết quả điểm thi tuyển công chức, viên chức Hải quan năm 2010
874 . 3263/TCHQ-GSQL 21/06/2010 Thực hiện TT số 32/2009/TT-BCT của BCT
875 . 3183/TCHQ-TXNK 16/06/2010 Thuế XK mặt hàng gỗ
876 . 3077/TCHQ-GSQL 11/06/2010 Xử lý máy móc, thiết bị sau thanh khoản hợp đồng ghia công
877 . 3078/TCHQ-GSQL 11/06/2010 Vướng mắc chuyển NPL sau khi thanh khoản HĐGC để thực hiện gia công tiếp theo
878 . 3079/TCHQ-GSQL 11/06/2010 Vướng mắc thủ tục hải quan loại hình gia công
879 . 3009/TCHQ-GSQL 09/06/2010 Phân loại mặt hàng "thiết bị làm lạnh nước"
880 . 2920/TCHQ-GSQL 04/06/2010 Gia công chất xúc tác Bạc tại nước ngoài
881 . 2826/TCHQ-KTTT 31/05/2010 Trả lời vướng mắc xác định trị giá tờ khai đăng ký một lần, XNK nhiều lần
882 . 2764/TCHQ-GSQL 27/05/2010 NK linh kiện, phụ tùng đồng bộ xe 3 bánh gắn máy
883 . 2661/TCHQ-GSQL 24/05/2010 Phân loại "bánh xe chuyển động hoàn chỉnh của thiết bị cáp treo"
884 . 2593/TCHQ-GSQL 19/05/2010 Phân lọai "gậy golf và các thiết bị chơi golf dùng để rèn luyện thể chất"
885 . 2594/TCHQ-GSQL 19/05/2010 Phân loại mặt hàng lúa mì
886 . 2603/TCHQ-GSQL 19/05/2010 NK mặt hàng thuốc tân dược không đảm bảo
887 . 2542/TCHQ-GSQL 18/05/2010 Hướng dẫn cụ thể một số nội dung tại Quy trình ban hành kèm theo QĐ 2425/QĐ-TCHQ ngày 14/12/2009
888 . 2534/TCHQ-CCHDH 18/05/2010 Trả lời vướng mắc khi thực hiện TTHQĐT tại Bình Dương
889 . 2473/TCHQ-GSQL 14/05/2010 Thủ tục HQ đối với xe ô tô các loại đã qua sử dụng NK.
890 . 2459/TCHQ-GSQL 13/05/2010 Hướng dẫn thực hiện Quyết định 10/2010/QĐ-TTg ngày 10/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
891 . 2368/TCHQ-GSQL 10/05/2010 Một số vướng mắc về NK không nhằm mục đích thương mại & thực hiện thông tư số 118/2009/TT-BTC.
892 . 2265/TCHQ-GSQL 05/05/2010 Hàng gửi kho ngoại quan để chờ cung ứng cho tàu biển xuất khẩu
893 . 2272/TCHQ-GSQL 05/05/2010 Phân loại mặt hàng "Hệ thống thanh cái dẫn điện"
894 . 2145/TCHQ-GSQL 26/04/2010 Phân loại mặt hàng bột oxy kẽm xuất khẩu
895 . 2148/TCHQ-GSQL 26/04/2010 Phân loại mặt hàng máy tính xách tay có túi đựng
896 . 2150/TCHQ-GSQL 26/04/2010 Phân loại "quả cầu nhỏ dùng trong giặt tẩy"
897 . 1967/TCHQ-KTTT 16/04/2010 Về việc thu lệ phí hải quan
898 . 1814/TCHQ-HĐTT 09/04/2010 Thông báo kế hoạch thi tuyển công chức Hải quan năm 2010
899 . 1755/TCHQ-GSQL 07/04/2010 Phân loại mặt hàng muối
900 . 1751/TCHQ-GSQL 07/04/2010 Gia công chuyển tiếp
901 . 1675/TCHQ-GSQL 01/04/2010 Phân loại mặt hàng máy massage
902 . 1676/TCHQ-GSQL 01/04/2010 Phân loại mặt hàng nhông xích đề xe máy
903 . 1436/TCHQ-KTTT 18/03/2010 Vướng mắc hoàn trả tiền thuế
904 . 1368/TCHQ-GSQL 16/03/2010 Tạm nhập tái xuất khớp nối nhựa dùng để kiểm tra, phân loại chất lượng sản phẩm
905 . 1309/TCHQ-KTTT 15/03/2010 Khoản phải cộng
906 . 437/QĐ-TCHQ 09/03/2010 Sửa đổi, bổ sung Quy trình thủ tục HQ đối với hàng hóa XNK TM ban hành kèm theo QĐ số 1171/QĐ-TCHQ ngày 15/6/2009 của TCT TCHQ
907 . 1195/TCHQ-KTTT 05/03/2010 Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với bộ chuyển đổi Autogas
908 .